อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
15.08
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.08
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
" ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า
การค้าอินโดจีน และท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง "
  1. พัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปยางพารา และการเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี
    ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับ
    การเจริญเติบโตของเมืองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง
  4. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน
เพิ่มรายได้จากยางพารา ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว