อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
04.26
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.26
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14 พฤษภาคม 2564

จัดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

         นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดบึงกาฬ และบรรยายพิเศษในหัวข้อบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การบูรณาการการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความตระหนักรู้ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี  พ.ศ. 2564 โดยสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการทุจริตที่มีผลกระทบต่อสาธารณะในวงกว้าง ให้มีความเข้าใจถึงความเสียหายของการทุจริต ตลอดจนควรให้มีความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตควบคู่ไปด้วย รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับโซเซียลมีเดียใหม่ ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลซึ่งนับเป็นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สร้างความสามัคคีและรวมพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการไทยใสสะอาด” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สร้างความรู้ความเข้าใจและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐและประเทศชาติสืบไป

การดำเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

             กิจกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จำนวน 180 คน

             ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการชมนิทรรศการ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" และพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จุดชมนิทรรศการ โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

             นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ บรรยายพิเศษในหัวข้อการสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริตและมีจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริตในสังคม ทั้งนี้ ได้ร่วมกันถอดบทเรียนถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ผ่านเกณฑ์ การประเมินไม่ต่ำกว่า 85 คะแนน

              กิจกรรมที่ 2 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 175 คน สัมมนาในหัวข้อการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ และการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบึงกาฬ

              ผลลัพธ์ / ผลผลิตการดำเนินโครงการ

1) ผลผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมถึงค่านิยมและทัศนคติที่ดีและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ               

2) ตัวชี้วัดของผลผลิต ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมถึงค่านิยมและทัศนคติที่ดีและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ              

3) ผลลัพธ์                   

                  1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น                   

                  2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ ตระหนักและให้ความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตน โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

หน่วยดำเนินการ / หน่วยบูรณาการ

          สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ

ประโยชน์ที่ได้รับ  

                 1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ เกิดจิตสำนึกและนำความรู้ที่ได้รับไปยึดถือปฏิบัติสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ “ข้าราชการไทยใสสะอาด”                                    

                 2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข

×
1 / 25
2 / 25
3 / 25
4 / 25
5 / 25
6 / 25
7 / 25
8 / 25
9 / 25
10 / 25
11 / 25
12 / 25
13 / 25
14 / 25
15 / 25
16 / 25
17 / 25
18 / 25
19 / 25
20 / 25
21 / 25
22 / 25
23 / 25
24 / 25
25 / 25