อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
14.22
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.22
กลุ่มงานอำนวยการ
นายวานิช นาคเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
นายพงษ์อำมาตย์ อามาตย์ทัศน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตการ
นางสาวปิ่นถทัย สีใส
นิติกรปฏิบัติการ
นายชลพรัพย์ สีหาบุตร
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางสาวเฟื่องฤทัย พันธ์จรุง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวศรัญญา คำพิพากษ์
พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
นางเกษสุดา ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนลินี ทองจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจิราภรณ์ อินทะวัน
นักวิเทศสัมพันธ์
นางสาวศุทธินี กำลังดี
ผู้ช่วยนักจัดงานทั่วไป
นางสาวทิพวัลย์ แก้วแทพ
ผู้ช่วยนักจัดงานทั่วไป
นางสาวสายสุนีย์ คำภีดี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกันธมาศ กาฬพันธ์
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลาง
นายพิสิทธิ์ ตรีดาดิษฐ์
พนักงานขับรถ
นางสาวภัทรมัย อุ่นถิ่น
แม่บ้าน