อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
11.01
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
11.01
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานทั้งหมด 12 รายการ
 • นายจำรัส นาแฉล้ม หัวหน้าสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 0 4249 2448 ต่อ 49320 ,08 1845 4350
 • นายสมหวัง อารีย์เอื้อ ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 0 4249 2451 ต่อ 49328 ,08 9458 8511
 • นางสาวชนากานต์ ธิติไชยวัฒน์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0 4249 2454 ต่อ 49324 ,08 7894 8290
 • นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 0 4249 2452 ต่อ 49330 ,08 9926 6425
 • นายกิตติ ศิริปักมานนท์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ 0 4249 449 ต่อ 49321 ,08 9752 9164
 • นางเรณู เลิศอุดมโชค หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 0 4249 2450 ต่อ 49325 ,06 3203 5499
 • นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 0 4249 2444 ต่อ 49311 ,08 9203 0471
 • นายศักดิ์ไทย ศรีบุญเรือง เลขานุการ 0 4249 2444 ต่อ 49301 ,09 0980 2771
 • นางสาวสุพรรณนีย์ ทับทรวง เลขานุการ 0 4249 2444 ต่อ 49301 ,06 3903 8340
 • นางสาววิลาสินี คําสี เลขานุการ 0 4249 2444 ต่อ 49301 ,09 4634 5974
 • นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 0 4249 2447 ต่อ 49312 ,08 1845 4315
 • นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 0 4249 2446 ต่อ 49313 ,08 9203 1046