อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องข้าวเม่า
11.17
น้องข้าวเม่า
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องข้าวเม่ามาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
11.17
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดบึงกาฬ
มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
1 มิถุนายน 2564

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่จังหวัด

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดบึงกาฬอื่นๆ
×
1 / 1