วาระงานผู้บริหารจังหวัดบึงกาฬ
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายสนิท ขาวสอาด)
07:30 น.  ประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย   ณ ห้องภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ทปค.บก. ชุดปฏิบัติราชการ
09:30 น.  ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬประจำเดือนกรกฎาคม   ณ ห้องภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สนจ.บก ชุดปฏิบัติราชการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์)
07:30 น.  ร่วมการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย   ณ ห้องภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ทปค.บก. ชุดปฏิบัติราชการ
09:30 น.  ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬประจำเดือนกรกฎาคม   ณ ห้องภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สนจ.บก ชุดปฏิบัติราชการ
13:30 น.  ประธานการประชุม คกก.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ   ณ ห้องภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ศอ.ปส.จ.บก. ชุดปฏิบัติราชการ
13:30 น.  ประธานการประชุม คกก.ความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ   ณ ห้องภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ตำรวจภูธร บึงกาฬ ชุดปฏิบัติราชการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายธาตรี บุญมาก)
07:30 น.  ร่วมการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย   ณ ห้องภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ทปค.บก. ชุดปฏิบัติราชการ
09:30 น.  ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬประจำเดือนกรกฎาคม   ณ ห้องภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สนจ.บก ชุดปฏิบัติราชการ
13:30 น.  ประธานการประชุมคณะกรรมการภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 2/2564   ณ ห้องทองพูล สิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด บึงกาฬ สถจ.บก. ชุดสุภาพ
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ (นายวราดิศร อ่อนนุช)
07:30 น.  ร่วมการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย   ณ ห้องภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ทปค.บก. ชุดปฏิบัติราชการ
09:30 น.  ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬประจำเดือนกรกฎาคม   ณ ห้องภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สนจ.บก ชุดปฏิบัติราชการ
13:30 น.  ร่วมการประชุม คกก.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ   ณ ห้องภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ศอ.ปส.จ.บก. ชุดปฏิบัติราชการ
13:30 น.  ร่วมการประชุม คกก.ความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ   ณ ห้องภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ตำรวจภูธร บึงกาฬ ชุดปฏิบัติราชการ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (นายสมหวัง อารีย์เอื้อ)
07:30 น.  ร่วมการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย   ณ ห้องภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ทปค.บก. ชุดปฏิบัติราชการ
09:30 น.  ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬประจำเดือนกรกฎาคม   ณ ห้องภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สนจ.บก ชุดปฏิบัติราชการ
13:30 น.  ร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับงานด้านวิชาการและเทคนิค โครงการศึกษาแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ผ่านระบบ Video Conference   ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สนจ.บก ชุดสุภาพ
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564