วาระงานผู้บริหารจังหวัดบึงกาฬ
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายสนิท ขาวสอาด)
13:30 น.  ประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายในการเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564   ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สถจ.บก. ชุดสุภาพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์)
00:00 น.  เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64   ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - -
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายธาตรี บุญมาก)
00:00 น.  ปฏิบัติราชการ   - - -
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ (นายวราดิศร อ่อนนุช)
10:00 น.  ประชุมคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2564   ณ ห้องประชุมสนง.สถจ.ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สถจ.บก. ชุดสุภาพ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (นายสมหวัง อารีย์เอื้อ)
00:00 น.  ปฏิบัติราชการ   - - -
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564